Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony A A

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

Podstawowym nurtem moich zainteresowań naukowych po ukończeniu studiów magisterskich w SGH i uzyskaniu stopnia magistra stała się problematyka zarządzania projektami. Bliska współpraca z prof. dr hab. Michałem Trockim podjęta w ramach Zakładu Zarządzania Projektami w Katedrze Zarządzania w Gospodarce, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, a następnie kontynuowana w Katedrze Zarządzania Projektami, również w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH zaowocowała powstaniem jednej z pierwszych w Polsce monografii poświęconych tej tematyce:

 • Zarządzanie projektami, red. M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, PWE, Warszawa 2003

Publikacja ta stała się kamieniem milowym na drodze mojego rozwoju naukowego, była wielokrotnie wznawiana w kraju oraz wydana w języku rosyjskim, stając się zalecanym podręcznikiem do zarządzania projektami w Rosji:

 • Ϻ. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек, Управление проектами, Финансы и Статистика, Moskwa 2006

Praca nad pierwszą monografią skłoniła mnie do podjęcia tematyki zagadnień funkcjonalnych zarządzania projektami, co doprowadziło do powstania szeregu publikacji – podręczników poświęconych poszczególnym technikom i narzędziom zarządzania projektami. Wydanie publikacji zostało poprzedzone gruntownymi badaniami literatury polskiej i obcojęzycznej:

 • Grucza B., Technika linii równowagi LOB (Line of Balance), Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2004
 • Grucza B., Technika PERT (Program Evaluation and Review Technique), Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2004
 • Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Technika CPM (Critical Path Method), Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2004
 • Grucza B., Jegier P., Ogonek K., Kryteria wyboru oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2004
 • Trocki M., Grucza B., Określanie struktury projektu, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2003
 • Trocki M., Grucza B., Techniki określania struktury projektu, Wydawnictwo Euro-Expert, Warszawa 2003

Współpraca z zespołem Katedry Zarządzania w Gospodarce Kolegium Zarządzania i Finansów SGH rozwinęła moje zainteresowania drugim nurtem badawczym – zagadnieniami personalnymi zarządzania projektami, czego efektem było powstanie jednej z pierwszych w języku polskim monografii poświęconych kierowaniu zespołem projektowym:

 • Kierowanie zespołem projektowym, red. P. Wachowiak, Difin, Warszawa 2004

Publikacja ta cieszy się do dziś popularnością i pozostaje w ofercie wydawnictwa.

Na fali zainteresowania zagadnieniami związanymi z obszarem personalnym zarządzania projektami podjąłem w swojej pracy naukowej po raz pierwszy tematykę zarządzania interesariuszami przygotowując opracowanie wspólnie z prof. dr hab. Michałem Trockim:

 • Trocki M., Grucza B., Analiza interesariuszy, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2004

Bardzo ważnym obszarem moich zainteresowań przed uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu stała się specyfika projektów europejskich. Wiązało się to z moją dużą aktywnością na polu międzynarodowym – reprezentowałem wówczas nasz kraj jako członek grupy ekspertów doskonalących metodyki realizacji projektów europejskich Capacity Building Group a następnie Community of Practice on Results Based Management przy Komisji Europejskiej w Brukseli. Brałem aktywny udział w realizacji wielu projektów europejskich, w tym m.in. dla:

 • Agencji Rynku Rolnego, PL2002/000-580.04.02.02 – System wprowadzenia kwot mlecznych
 • Ministerstwa Finansów, Phare PL/IB/2001/FI/01a/04 – VAT
 • Ministerstwa Finansów, Phare PL/IB/2001/FI/01a/05 - Modernizacja polskiej administracji podatkowej
 • Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Phare PL01/IB/OT/01– Polityka Audiowizualna
 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Phare PL99/IB/OT/02/03 – Kontrola Pomocy Publicznej

Byłem ekspertem wsparcia merytorycznego projektów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Uczestniczyłem w szeregu badań ewaluacyjnych projektów i programów w Polsce i za granicą. Opracowywałem wytyczne dla Instytucji Zarządzającej oraz Krajowej Instytucji Wspomagającej dla programów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z moich ważniejszych osiągnięć w tamtym czasie było wydanie w nakładzie 110.000 egzemplarzy poradnika dla projektodawców pod tytułem:

 • Bonikowska M., Grucza B., Majewski M., Małek M., Podręcznik zarządzania projektami „miękkimi”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006

Stał się on oficjalnym podręcznikiem dla podmiotów aplikujących o środki europejskie przeznaczone na wspieranie przedsięwzięć społecznych w Polsce. Został również przetłumaczony na język ukraiński i wydany na Ukrainie jako zalecany standard metodyczny w przypadku ubiegania się o dofinansowanie projektów pomocowych.

 • М. Малек, М. Бoниковска, Б. Груча, М. Маевски, Управлиння „мякими” проектами – таемниця успиху, редакція: П. Шевчик, А. Сололевський, А. Пекутовський, Институт Нимеччини та Пивничної Европи, Szczecin-Lwów 2007

Następnym krokiem w mojej specjalizacji naukowej dotyczącej projektów europejskich było wydanie monografii obejmującej kompleksowo tą problematykę:

 • Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa 2007

Uwieńczeniem badań przedsięwzięć europejskich w nurcie społecznym stało się przygotowanie dysertacji doktorskiej. 19 maja 2008 r. obroniłem pracę pt. „Problemy definiowania projektów europejskich na przykładzie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ", przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Trockiego. 26 maja uzyskałem stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

Moje badania naukowe po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych były kontynuacją wcześniejszych zainteresowań tematyką zarządzania projektami. Jednocześnie podejmowałem nowe, interdyscyplinarne wyzwania badawcze nawiązujące do dynamicznych zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii. Skupiłem się głównie na autonomicznych systemach transportowych oraz zastosowaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w zarządzaniu. Niebagatelny wpływ na wybór moich zainteresowań naukowych miało zdobywane doświadczenie praktyczne w roli kierownika projektu, menedżera organizacji publicznych i prywatnych, doradcy, eksperta i trenera. Główne nurty tych badań zostały przedstawione na schemacie poniżej.

 

Nurt badawczy nr 1. Zarządzanie interesariuszami projektu

Przez cały okres od uzyskania stopnia doktora moim podstawowym nurtem badawczym była tematyka zarządzania interesariuszami projektu. Wynikało to z rosnącego znaczenia problematyki społecznej przedsięwzięć w kontekście coraz bardziej złożonych środowisk realizacji projektów oraz obserwacja praktycznych problemów podmiotów realizujących projekty. Odpowiedzią na nie była publikacja, w której wspólnie z prof. dr hab. Michałem Trockim podjęliśmy próbę strategicznego ujęcia zagadnienia interesariuszy, zaproponowania metod ich klasyfikacji oraz ujęcia w ramy planu działania wobec interesariuszy:

 • Grucza B., Trocki M., Zarządzanie interesariuszami projektu, [w:] Strategiczne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, E. Sońta-Drączkowska, Bizarre, Warszawa 2009

Identyfikując dobre praktyki w zakresie zarządzania interesariuszami, podczas badań naukowych zmierzających do zidentyfikowania i opisania standardów angażowania interesariuszy podjąłem niekomercyjną inicjatywę przetłumaczenia na język polski wiodących standardów w tym zakresie. Zostały one udostępnione na zasadzie wolnego dostępu w postaci elektronicznej:

 • AA1000 Standard zaangażowania interesariuszy 2011: ostateczny projekt standardu, red. B. Grucza, tł. B. Grucza, Account Ability, Warszawa 2012
 • Podręcznik Angażowania Interesariuszy, t. 1: Praktyczne Spojrzenie na Zaangażowanie Interesariuszy – Przewodnik, Stakeholder Research Associates Canada Inc., UNEP, Account Ability, 2005, wyd. pol., red. B. Grucza, tł. B. Grucza, A. Majewska, Bizarre, Warszawa 2012
 • Podręcznik Angażowania Interesariuszy, t. 2 : Praktyczny Poradnik Angażowania Interesariuszy, Stakeholder Research Associates Canada Inc., UNEP, Account Ability, 2005, wyd. pol., red. B. Grucza, tł. B. Grucza, A. Majewska, Bizarre, Warszawa 2012
 • Zaangażowanie Interesariuszy, Podręcznik użytkownika, National Communications Branch of the Department of Immigration and Citizenship of Australian Government, 2008,  wyd. pol., red. B. Grucza, tł. B. Grucza, A. Majewska, Bizarre, Warszawa 2012

Przebadanie modeli angażowania interesariuszy pozwoliło mi na rozpoczęcie prac zmierzających do wypracowania własnego modelu zarządzania interesariuszami oraz zidentyfikowanie obszarów koniecznych dostosowań istniejących standardów do specyfiki projektowej. Między innymi w tym celu zrealizowałem w roku 2012 badania, których byłem kierownikiem i wykonawcą:

 • Modele analizy interesariuszy projektu, w ramach badań statutowych finansowanych przez Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów SGH Nr 04/S/0037/12

W połączeniu z bieżącymi pracami badawczymi realizowanymi w Katedrze Zarządzania Projektami Kolegium Zarządzania i Finansów SGH pozwoliły mi one na przygotowanie kilku publikacji naukowych, w których rozwinąłem zagadnienie interesariuszy o wymiary ich analizy oraz identyfikację procesów angażowania:

 • Grucza B., Modele analizy interesariuszy, [w:] Wiedza i bogactwo narodów: kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej: zarządzanie, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak,  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
 • Grucza B., Project Stakeholder Analysis Models, [w:] Project Management - Challenges and Research Results, red. M. Trocki, E. Bukłaha, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016
 • Grucza B., Modele analizy interesariuszy projektu, [w:] Zarządzanie projektami – wyzwania i wyniki badań, red. M. Trocki, E. Bukłaha, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016
 • Grucza B., Przegląd procesów angażowania interesariuszy w zarządzaniu projektami, [w:] Organizacja w sieci relacji, red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017

Dzięki aktywności zawodowej poza murami uczelni miałem możliwość zastosowania w praktyce  koncepcji interesariuszy w różnych projektach i gałęziach gospodarki. Efektem tych doświadczeń stały się kolejne publikacje:

 • Grucza B., Analiza interesariuszy na przykładzie dużego projektu w złożonym środowisku, [w:] Paradygmaty w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku, red. R. Bartkowiak, M. Matusewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017
 • Grucza B., Kapuściński A., Zastosowanie koncepcji interesariuszy w praktyce projektu, „Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka”, 2018, nr 3

Łącząc koncepcję interesariuszy z nowymi nurtami badawczymi – zarządzaniem w gospodarce cyfrowej oraz elektromobilnością, a zwłaszcza z jednym z jej wymiarów jakim jest zagadnienie pojazdów autonomicznych w latach 2017/2019 zrealizowałem jako kierownik projektu i wykonawca wspólnie z dr hab. J. Pieriegud projekty badawcze w ramach badań statutowych:

 • Interesariusze rozwoju autonomicznych systemów transportowych Nr KZIF/S17/19/17
 • Interesariusze rozwoju autonomicznych systemów transportowych Nr KZIF/S/16/18

Formą ich upowszechnienia była publikacja:

 • Grucza B., Interesariusze rozwoju autonomicznych systemów transportowych, [w:] XXV lat w naukach ekonomicznych. Dokonania, wyzwania, perspektywy, red. R. Bartkowiak, M. Matusewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018

Zwieńczeniem dotychczasowych prac naukowo-badawczych w ramach pierwszego nurtu jest monografia naukowa:

 • Grucza B., Zarządzanie interesariuszami projektu, PWE, Warszawa 2019

Stanowiła ona podstawę dla postępowania o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego zakończonego 15 stycznia 2020 r.

Nurt badawczy nr 2. Zagadnienia funkcjonalne zarządzania projektami

Przez cały okres pracy po uzyskaniu stopnia doktora kontynuowałem rozwój naukowy zagadnień funkcjonalnych zarządzania projektami, pogłębiając zwłaszcza specjalizację metodyczną. Skupiłem się na szczegółowym przeanalizowaniu i upowszechnieniu wiedzy na temat podejścia metodycznego opartego na matrycy logicznej (Logical Framework Approach) oraz metodyce Zarządzania Cyklem Projektu (Project Cycle Management). Zagadnienie to rozwinąłem w dwóch istotnych dla mnie publikacjach:

 • Grucza B., Strategiczne cele projektów – metoda matrycy logicznej, [w:] Strategiczne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, E. Sońta-Drączkowska, Bizarre, Warszawa 2009
 • Grucza B., Metodyka PCM/Logframe: Project Cycle Management, [w:] Metodyki zarządzania projektami, Bizarre, Warszawa 2011

Kontynuowałem badania poświęcone technikom planowania projektów, szczególnie skupiając się na metodach opartych na sieciach zależności:

 • Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Techniki sieciowe planowania i kontroli realizacji projektów, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2010

Byłem wykonawcą w dwóch badaniach własnych w roku 2010 finansowanych przez Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów SGH:

 • Zastosowanie metod zarządzania wiedzą w realizacji projektów, kierowanych przez dr P. Wyrozębskiego
 • Istota i zakres controllingu w organizacjach realizujących projekty, kierowanych przez dr E. Bukłahę

W latach 2009-2011 byłem wykonawcą oraz sekretarzem grantu NCBiR:

 • Zarządzanie wiedzą w projektach – badanie metodyk i modeli wiedzy projektowej. Projekt badawczy Nr N N115 037437, pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Trockiego, Katedra Zarządzania Projektami Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

Dzięki temu projektowi w obszarze wiedzy funkcjonalnej zarządzania projektami dokonałem wraz z zespołem Katedry Zarządzania Projektami systematyzacji wiedzy metodologicznej zarządzania projektami, przeglądu najważniejszych metod zarządzania projektami, opracowania kryteriów analizy oraz pełnego narzędzia – modelu doboru i oceny metodycznego wsparcia dla zarządzania projektami, oceny metodyk zarządzania projektami z wykorzystaniem modelu, rozpoznania potrzeb w zakresie wsparcia metodycznego, opracowania wniosków naukowych i praktycznych płynących z zastosowania powyższego podejścia. Efektem grantu była publikacja:

 • Zarządzanie wiedzą w projektach: metodyki, modele kompetencji i modele dojrzałości, red. M. Trocki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

Byłem w niej współautorem jednego z głównych rozdziałów:

 • Trocki M., Bukłaha E., Grucza B., Projekty i zarządzanie projektami, [w:] Zarządzanie wiedzą w projektach: metodyki, modele kompetencji i modele dojrzałości, red. M. Trocki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

Rozwinięciem zagadnienia zarządzania wiedzą był również artykuł poświęcony autoewaluacji jako metodzie tworzenia wiedzy projektowej:

 • Grucza B., Martinek K., Krasuski P., Kulesza P., Autoewaluacja jako instrument zarządzania wiedzą w projektach, [w:] Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, red. J. Ostaszewski, R. Bartkowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

Przeprowadzenie szerokich badań pozwoliło na wznowienie poprawionego wydania książki:

 • Zarządzanie projektami, red. M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, PWE, Warszawa 2011

Przygotowanie nowego, kompleksowego sposobu ujęcia tematyki zarządzania projektami, obejmującego elementy wprowadzające, zarządzanie przebiegiem projektu, zagadnienia przekrojowe zarządzania projektami, uwarunkowania organizacyjne oraz instrumenty wspierające zarządzanie projektami stało się celem badawczym zespołu Katedry Zarządzania Projektami, którego byłem istotnym filarem na rok 2012. Dzięki realizacji tego ambitnego zamierzenia powstała książka:

 • Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

Byłem autorem lub współautorem dziewięciu rozdziałów w tej publikacji:

 • Trocki M., Grucza B., Środowisko projektowe, [w:] Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012
 • Trocki M., Grucza B., Inicjowanie i definiowanie projektu, [w:] Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012
 • Grucza B., Planowanie struktury projektu, [w:] Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012
 • Trocki M., Grucza B., Bukłaha E., Planowanie terminów projektu, [w:] Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012
 • Trocki M., Grucza B., Bukłaha E., Planowanie zasobów projektu, [w:] Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012
 • Trocki M., Grucza B., Bukłaha E., Planowanie kosztów i budżetowanie projektu, [w:] Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012
 • Grucza B., Zarządzanie komunikacją w projekcie, [w:] Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012
 • Grucza B., Istota i rodzaje ewaluacji projektów, [w:] Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012
 • Grucza B., Wsparcie informatyczne zarządzania projektami, [w:] Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

Na skutek doświadczeń zawodowych oraz obserwacji problemów napotykanych podczas realizacji złożonych przedsięwzięć w ramach działalności doradczej i szkoleniowej zainteresowałem się szerzej problematyką zarządzania ryzykiem projektu. Zainteresowania te zaowocowały przygotowaniem publikacji:

 • Grucza B., Zarządzanie ryzykiem projektu w jednostkach sektora finansów publicznych, [w:] Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012

Ponadto kierowałem jednym projektem badawczym w tym zakresie i byłem uczestnikiem jednego badania:

 • Zarządzanie ryzykiem projektu w jednostkach sektora finansów publicznych, w ramach badań statutowych finansowanych przez Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, KZiF/S/39/13, jako kierownik projektu w latach 2013/2014
 • Planowanie przebiegu projektów w warunkach ryzyka i niepewności – przegląd koncepcji i modeli, w ramach badań statutowych finansowanych przez Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, KZiF/S/16/14, jako wykonawca projektu w roku 2014

Wyniki badan dotyczące planowania projektów prezentowałem zarówno w języku polskim:

 • Grucza B., Stochastyczne koncepcje i modele planowania przebiegu projektów, [w:] Planowanie przebiegu projektów, red. M. Trocki, P. Wyrozębski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 • Grucza B., Macierzowe koncepcje i modele planowania przebiegu projektów, [w:] Planowanie przebiegu projektów, red. M. Trocki, P. Wyrozębski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015

jak i w języku angielskim:

 • Grucza B., Stochastic project scheduling concepts and models, [w:] Project Planning and Scheduling: Tools and Good Practices, red. M. Trocki, P. Wyrozębski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017
 • Grucza B., Matrix-based project scheduling concepts and models, [w:] Project Planning and Scheduling: Tools and Good Practices, red. M. Trocki, P. Wyrozębski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017

Oraz uczestnicząc w konferencjach zagranicznych i publikując w języku rosyjskim:

 • Б. Р. Груча, В. В. Бабкевич-Хаця, Распространение Достижений Проекта, [w] Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы Гродно 2016

Po wydaniu „Nowoczesnego zarządzania projektami” zespół Katedry Zarządzania Projektami podjął pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Trockiego tematykę oceny projektów. Efektem tych zainteresowań była realizacja badań:

 • Opracowanie kompleksowego systemu oceny projektów, w ramach badań statutowych finansowanych przez Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, w których brałem udział jako wykonawca

Następstwem zrealizowanych badań była publikacja:

 • Grucza B., Koncepcja ewaluacji projektów, [w:] Ocena projektów: koncepcje i metody, red. M. Trocki, M. Juchniewicz, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2013

Uzupełnieniem mojej działalności naukowej stały się publikacje w czasopismach niepunktowanych i gazetach popularyzujące wiedzę:

 • Grucza B., Jak zarządzać projektami/How to manage projects?, „Innowacyjność & Mainstreaming”, 2008, nr 2
 • Grucza B., Lepiej zdziałać niż działać, „Innowacje bez Granic”, 2009, nr 4
 • Grucza B., Metodyki zarządzania projektami, “Przegląd Metodyczny NIK”, Warszawa 2011
 • Grucza B., Projekt: mainstreaming, „Innowacje bez Granic”, 2012, nr 1
 • Grucza B., Jak wdrożyć zarządzanie projektami w organizacji?, „Personel Plus”, 2013, nr 4

Udzielałem także wywiadów i wypowiedzi dla prasy ogólnej i specjalistycznej.

Nurt badawczy nr 3. Zarządzanie projektami europejskimi

W ramach tego nurtu badawczego rozwijałem problematykę specyfiki projektów europejskich biorąc aktywny udział w trzech projektach międzynarodowych:

 • w roku 2009 opracowując założenia dotyczące zarządzania projektami innowacyjnymi i projektami współpracy ponadnarodowej PO KL w zakresie realizacji, monitorowania i ewaluacji przedsięwzięć, a następnie implementując wypracowane rozwiązania w ramach projektów innowacyjnych i międzynarodowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Fundacja Fundusz Współpracy, Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL.
 • również w roku 2009 opracowując założenia organizacji współpracy ponadnarodowej, organizacji, zasad pracy i komunikacji w partnerstwie ponadnarodowym, organizacji spotkań i szkoleń dla uczestników projektów międzynarodowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Fundacja Fundusz Współpracy, Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL.
 • w latach 2009-2011 będąc wykonawcą i ekspertem Community of Practice on Results Based Management przy Komisji Europejskiej w Brukseli odpowiedzialnym za przygotowanie merytoryczne i organizację pracy partnerów dotyczącej dwóch tematów badawczych: How to sensitise and convince stakeholders (including auditors) to focus on results oraz How to change organizational culture from input oriented to results oriented. Przygotowywałem analizy i opracowania, aktywnie uczestniczyłem w kilkunastu spotkaniach grupy w całej Europie w ramach umowy grantowej nr VS/2009/0259. Liderem projektu była ESF-Agency Flanders, Belgia, uczestnikami - kilkunastu partnerów z innych krajów europejskich.

Konsekwencją współpracy międzynarodowej w ramach Community of Practice on Results Based Management były liczne raporty badawcze i ewaluacyjne, m.in.:

 • Martinek K., Krasuski, P. Kulesza P., How do different existing project management methodologies deal with the idea of self-evaluation?, red. B. Grucza, Warsaw 2010

Będąc kierownikiem projektu i wykonawcą w ramach dwóch badań własnych finansowanych przez Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów SGH kontynuowałem prace zapoczątkowane podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej. W roku 2008 przedmiotem badań były „Doświadczenia w zarządzaniu projektami społecznymi zgodnie z metodyką zarządzania cyklem projektu” (nr 04/E/0077/08) zaś w roku 2009 – „Analiza systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (nr 04/E/0058/09). Oba badania zaowocowały publikacjami:

 • Grucza B., Doświadczenia polskie w zarządzaniu projektami społecznymi zgodnie z europejskimi standardami metodycznymi, [w:] O nowy ład gospodarczy w Polsce, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
 • Grucza B., Badania eksperckie definiowania projektów europejskich na przykładzie inicjatywy wspólnotowej EQUAL, [w:] Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009

Rozwinąłem badania dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotem opracowań było:

 • Badanie potrzeb wsparcia metodycznego Instytucji Pośredniczących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Fundacja Fundusz Współpracy, Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL, w których byłem wykonawcą odpowiedzialnym m.in. za opracowanie modelu badawczego, udział w badaniach oraz opracowanie wniosków i rekomendacji.
 • Strategiczne zarządzanie projektami w Instytucji Pośredniczącej, Fundacja Fundusz Współpracy, Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL, w których byłem wykonawcą odpowiedzialnym m.in. za opracowanie zasad strategicznego zarządzania programami i projektami w Instytucji Pośredniczącej.

Kierowałem również badaniami ewaluacyjnymi pt. Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO KL w Województwie Zachodniopomorskim, Coffey International Development Sp. z o.o. Badanie zrealizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków pomocy technicznej POKL na lata 2007-2013, będąc równocześnie wykonawcą i redaktorem opracowania końcowego z badań:

 • Niedoszewska A., Stronkowski P., Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO KL w Województwie Zachodniopomorskim: raport końcowy z badania, red. B. Grucza, Coffey International Development Sp. z o. o., Warszawa 2010

Jak i pracami realizowanymi w ramach badań statutowych:

 • Analiza systemu wsparcia informacyjnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie dobrych praktyk zarządzania projektami Nr 04/S/0019/11, jako kierownik projektu i wykonawca

Zrealizowane badania umożliwiły powstanie publikacji:

 • Grucza B., Analiza systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, [w:] Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, red. R. Bartkowiak,
  J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 • Grucza B., Zasady zarządzania projektami w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki – wymagania wobec projektodawców, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, 2012, z. 113

Analizowały one w sposób kompleksowy rozwiązania przyjęte przez Polskę w ramach interwencji finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego i ukazywały je na tle dobrych praktyk zarządzania projektami oraz konstruktów przyjętych przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej. Moja współpraca z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego trwała przez cały okres ówczesnej perspektywy finansowej a jej swoistym podsumowaniem było wydanie nowego poradnika dedykowanego dla projektodawców przedsięwzięć społecznych w Polsce:

 • ABC zarządzania projektami miękkimi, red. B. Grucza, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012

Byłem jego redaktorem oraz autorem lub współautorem ośmiu rozdziałów tej publikacji:

 • Grucza B., Ostrowski J., Prędkopowicz D., Wstęp, [w:] ABC zarządzania projektami miękkimi, red. B Grucza, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012
 • Grucza B., W czym pomaga zarządzanie projektami, [w:] ABC zarządzania projektami miękkimi, red. B Grucza, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012
 • Grucza B., Burnat A., Pomysł na projekt, [w:] ABC zarządzania projektami miękkimi, red. B Grucza, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012
 • Grucza B., Ostrowski J., Wyznaczanie celów, [w:] ABC zarządzania projektami miękkimi, red. B Grucza, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012
 • Grucza B., Ostrowski J., Prędkopowicz D., Czy postawione cele można zrealizować, [w:] ABC zarządzania projektami miękkimi, red. B Grucza, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012
 • Grucza B., Dygoń M., Realizacja, [w:] ABC zarządzania projektami miękkimi, red. B Grucza, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012
 • Grucza B., Prędkopowicz D., Zamykanie projektu, [w:] ABC zarządzania projektami miękkimi, red. B Grucza, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012
 • Grucza B., Gdzie dowiedzieć się czegoś więcej, [w:] ABC zarządzania projektami miękkimi, red. B Grucza, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012

Podobnie jak w przypadku Podręcznika zarządzania projektami „miękkimi” z 2006 roku, stał się on kanonem dla całego pokolenia projektodawców aplikujących o środki na projekty społeczne w Polsce w ówczesnym okresie programowania.

Doświadczenia w tej dziedzinie również prezentowałem na konferencjach zagranicznych i publikowałem w języku rosyjskim:

 • Б. Груча, В. В. Бабкевич, Методологические Требования К Планированию Европейских Проектов, [w] Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы Гродно 2014
 • Б. Р. Груча, В. В. Бабкевич, Эвалюация Проектов Финансируемых Европейским Союзом, [w] Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы Гродно 2015

Zamknięciem trzeciego nurtu badawczego było dla mnie przygotowanie drugiego, uaktualnionego o doświadczenia badawcze oraz postępujące wymagania w zakresie dokumentacji projektów europejskich wydania książki:

 • Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015

Byłem autorem lub współautorem trzech rozdziałów tej publikacji:

 • Trocki M., Grucza B., Podstawy zarządzania projektami europejskimi, [w:] Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015
 • Grucza B., Metodyka zarządzania projektem europejskim, [w:] Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015
 • Trocki M., Grucza B., Bukłaha E., Planowanie realizacji projektu europejskiego, [w:] Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015

Nurt badawczy nr 4. Aplikacyjne aspekty zarządzania projektami

Zawsze bliski moim zainteresowaniom naukowym był praktyczny wymiar zarządzania. Miała na to wpływ moja duża aktywność zawodowa podejmowana poza pracą na uczelni. Uczestnicząc w dziesiątkach projektów oraz kierując dużymi organizacjami publicznymi miałem nie tylko możliwość zweryfikować w praktyce wcześniejsze doświadczenia badawcze, ale także wzbogacić swój warsztat naukowy. W roku 2010 byłem wykonawcą projektu „Modernizacja systemu zarządzania i przepływu informacji w administracji rządowej szczebla centralnego”, realizowanego w ramach Poddziałania 5.1.1 „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr” Działania 5.1 „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej” Priorytetu V „Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odpowiadałem w nim m.in. za:

 • diagnozę systemu zarządzania w administracji rządowej szczebla centralnego,
 • diagnozę systemu przepływu informacji w administracji rządowej szczebla centralnego,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej,
 • wsparcie przy ocenianiu i weryfikacji dokumentacji opracowywanej podczas realizacji działań.

Podsumowaniem projektów realizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie” POKL była publikacja:

 • Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, red. B. Grucza, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2013

W ramach tego samego priorytetu w latach 2011-2012 pełniłem rolę wykonawcy w projekcie:

 • Analiza struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego, MCC Grupa, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Byłem współautorem pracy konkursowej, która pozwoliła na uzyskanie dofinansowania dla tego projektu. Opisywałem i analizowałem ówczesny stan struktury sądownictwa powszechnego, jego efektywność i możliwości jej poprawy bez dokonywania znaczących zmian organizacyjnych. Określałem możliwości i ograniczenia we wdrożeniu modelu optymalnego i opracowywałem model suboptymalny. Określałem również optymalną (modelową) z punktu widzenia możliwości finansowania strukturę organizacyjną sądownictwa powszechnego, która później została wdrożona w praktyce. Byłem współautorem raportów końcowych.

W roku 2011 podjąłem tematykę badawczą dotyczącą zarządzania projektami B+R. Jako wykonawca projektu zostałem współautorem raportu z badania danych zastanych:

 • Badania sposobów zarządzania pracami B+R w przemyśle. Przedsięwzięcie to było współfinansowane w ramach „Analizy najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R” projektu systemowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.3).

Udział w tym projekcie pozwolił na poszerzenie moich horyzontów badawczych oraz rozwinięcie współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji, co przyczyniło się do powstania dwóch publikacji naukowych na temat przedsięwzięć B+R:

 • Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu, red. A. Gryzik, A. Knapińska, A. Tomczyńska; aut. A. Matejczuk, B. Grucza, J. Szut, J. Hofman, P. Stronkowski, T. Jagusztyn-Krynicki, K. Szwedor, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 2012
 • Grucza B., Problemy inicjowania projektów B+R w przemyśle w Polsce, „Organizacja i Kierowanie”, 2012,  nr 1A

Dzięki współpracy ze środowiskiem pracodawców i wcześniejszym doświadczeniom w innowacyjnych projektach społecznych podjąłem się zadania popularyzacji w naszym kraju pracy zdalnej. Efektem tych starań było pionierskie w Polsce opracowanie:

 • Grucza B., Klekowski T., Mittelstaedt E., Pyda E., Zakrzewska M., Elementarz telepracy, Polski Związek Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji, Warszawa 2012

Stanowi on wytyczne dla wielu organizacji działających nie tylko w branży ICT, które dostrzegają korzyści w rozwijaniu koncepcji home office – jak pokazują badania, przyczyniającej się do obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i podniesienia poziomu zaangażowania oraz efektywności pracowników.

Kontynuacją aktywności na forum trzeciego sektora gospodarki było zainicjowanie przeze mnie w 2011 roku powstania Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, zrzeszającego praktyków zarządzania projektami - absolwentów Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy i doświadczeń z zakresu zarządzania projektami w środowisku gospodarczym, naukowym, dydaktycznym oraz administracyjnym, a także promowanie zawodu kierownika projektu w Polsce oraz tworzenie standardów etycznych i zawodowych dla tej grupy zawodowej. W takim właśnie celu podjąłem inicjatywę wydania pierwszego polskiego zbioru studiów przypadków z zarządzania projektami i jako współredaktor oraz prezes zarządu Stowarzyszenia przeprowadziłem z członkami tej organizacji badania naukowe, które doprowadziły do powstania publikacji:

 • Zarządzanie projektami: studia przypadków, red. B. Grucza, K. Ćwik, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013

Dwa rozdziały w powyższej publikacji były mojego autorstwa lub współautorstwa:

 • Grucza B., Zarządzanie ryzykiem w projektach realizowanych w ministerstwie, [w:] Zarządzanie projektami: studia przypadków, red. B. Grucza, K. Ćwik, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013
 • Grucza B., Juchniewicz M., Opracowanie i wdrożenie indywidualnej metodyki zarządzania projektami w Centrum Nauki Kopernik, [w:] Zarządzanie projektami: studia przypadków, red. B. Grucza, K. Ćwik, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013

W roku 2015 w ramach Programu The Resilient Organisations Research Programme Uniwersytetu Canterbury i Uniwersytetu w Christchurch (Nowa Zelandia) kierowałem zespołem badawczym, opracowałem metodykę badania, sprawowałem nadzór merytoryczny nad realizacją badania oraz uczestniczyłem w analizie wyników pionierskich badań dotyczących pojęcia „resilience” – tzw. prężności organizacyjnej. W następstwie realizacji projektu powstało opracowanie własne wykonane na próbie jednostek administracyjnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Celem badania było zweryfikowanie w praktyce organizacji uczelni wyższej narzędzia do oceny prężności organizacyjnej. Wnioski z badań potwierdziły uniwersalność zastosowanego podejścia oraz jego użyteczność w warunkach polskich:

 • Grucza B., Babkiewicz V., Rzegocki M.M., Resilient Organisations Affiliates Research Report : Pilot Study for the ResOrgs Resilience Assessment Tool in Poland, 2015

W tym samym roku ukazał się również artykuł przedstawiający od strony teoretycznej pojęcie prężności organizacyjnej, opublikowany na bazie wcześniej przeprowadzonych badań dotyczących „resilience” oraz przeanalizowanych standardów w tym zakresie, którego byłem współautorem:

 • Rzegocki M. M., Grucza B., Organizational resilience, „Organizacja i Kierowanie”, 2015, nr 1

W ramach praktycznych zastosowań wiedzy projektowej odpowiadałem samodzielnie za opracowanie dedykowanych metodyk zarządzania projektami dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Mesko S.A., a wspólnie z dr M. Juchniewiczem za opracowanie metodyk zarządzania projektami dla Centrum Nauki Kopernik oraz dla Teatru Studio m.st. Warszawy.

Zdobyte przeze mnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu administracją uczelni wyższych w trudnych okresach transformacji pozwala mi realizować przedsięwzięcia naukowo-badawcze i organizacyjne dla uczelni przechodzących obecnie proces dostosowawczy do wymagań nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. W roku 2018 byłem kierownikiem zespołu badawczego i wykonawcą dwóch takich projektów dla uczelni publicznych.

Nurt badawczy nr 5. Zastosowanie sztucznej inteligencji i machine learning w zarządzaniu

Nowym nurtem badawczym podjętym dzięki nawiązaniu współpracy a później dołączeniu do zespołu Katedry Transportu SGH, obecnie Katedry Badań nad Rozwojem Mobilności Instytutu Infrastruktury Transportu i Mobilności Kolegium Zarządzania i Finansów SGH stały się zagadnienia gospodarki cyfrowej takie jak rozwój sztucznej inteligencji oraz maszynowego uczenia oraz ich wpływ na system transportu intermodalnego oraz zjawisko elektromobilności. W nurcie tym byłem wykonawcą dwóch badań statutowych pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Paprockiego:

 • Kierunki ewolucji systemów transportowych, w których analizowałem najczęstsze nieporozumienia dotyczące pojazdów autonomicznych KZiF/S17/18/17
 • Wpływ upowszechniania technologii cyfrowych na zmiany w systemach mobilności i logistyki KZiF/S/40/18, w których analizowałem zmiany zachowań interesariuszy w systemach mobilności

         Pełniłem również funkcję kierownika wspomnianych w nurcie badawczym nr 1 badań, realizowanych wspólnie z dr hab. J. Pieriegud:

 • Interesariusze rozwoju autonomicznych systemów transportowych Nr KZIF/S17/19/17

         Badania te pozwoliły mi na przygotowanie kilku istotnych publikacji naukowych:

 • Grucza B., Selected Problems of Intermodal Terminal Development Projects in Poland, “Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics”, 2017, vol. 67
 • Grucza B., Wizje i scenariusze rozwoju autonomicznych systemów transportowych, [w:] E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju, red. J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Sopot 2017
 • Grucza B., Selected Safety Problems of Autonomous Vehicles on Fifth Automation Level, “Research Journal of the University of Gdańsk Transport Economics and Logistics”, 2018, vol. 80
 • Grucza B., Współzarządzanie zasobami w systemach mobilności miejskiej – perspektywa interesariuszy, [w:] Mobilność w aglomeracjach przyszłości, red. J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2018

Dały mi one możliwość wzięcia udziału w roli panelisty w Europejskim Kongresie Finansowym w 2018 r. w dyskusji Jak kreować mobilność w inteligentnej aglomeracji?

W ramach pogłębiania tematyki transportu intermodalnego przygotowałem w 2017 r. ekspertyzę:

 • Intermodal Continental Terminals in Poland dla Redet S.A. (Polska) i Railistics GmbH (Niemcy)

Tematykę związaną z piątym nurtem badawczym prezentowałem podczas czterech konferencji naukowych - w tym raz w języku obcym i raz podczas wspomnianej wcześniej dyskusji panelowej. Obecnie jestem w trakcie kolejnych badań naukowych w tym, stosunkowo nowym dla mnie nurcie, który wydaje się niezwykle obiecujący.

Zainspirowany publikacjami i seminariami organizowanymi w Katedrze Transportu SGH a obecnie w Instytucie Infrastruktury Transportu i Mobilności SGH przez prof. dr hab. Wojciecha Paprockiego poruszającymi kwestię gospodarki cyfrowej i wynikających z niej wyzwań dla nauk o zarządzaniu w roku 2018 brałem aktywny udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu POIR.01.01.01-00-0269/18 w ramach Poddziałania 1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa dla spółki celowej Studio Vector Sp. z o. o. co doprowadziło do uzyskania dofinansowania z NCBiR w kwocie 3.084.730,00 złotych. Projekt, którego budżet wynosi 4.089.320,00 złotych rozpoczął się w 2019 roku i posiada dwuletni horyzont realizacji. Jestem w nim osobą wchodzącą w skład kluczowej kadry naukowo-badawczej i jednocześnie kierownikiem prac B+R. Przedsięwzięcie polega na stworzeniu wirtualnego symulatora do zarządzania nieruchomościami. Symulator obejmujący proces dydaktyczny oparty o wirtualizację 3D oraz elementy sztucznej inteligencji stanowić będzie unikalne rozwiązanie wykorzystujące algorytmy maszynowego uczenia się ukierunkowane na poszerzanie wiedzy i umiejętności osób zarządzających nieruchomościami różnego typu, takimi jak obiekt sportowy, biurowiec, szkoła, hotel, centrum handlowe, obiekty użyteczności publicznej co w dobie smart cities ma, moim zdaniem, niezwykłe znaczenie. Dzięki wypracowanej innowacyjnej formule możliwe będzie cyfrowe odwzorowanie rzeczywistych, złożonych obiektów wraz z ich parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi oraz przewidzenie skutków podejmowanych decyzji zarządczych w wymiarze ekonomicznym i technologicznym.

W mojej opinii zarówno tematyka angażowania interesariuszy jak i zastosowania sztucznej inteligencji oraz maszynowego uczenia w zarządzaniu w gospodarce cyfrowej to kierunki badawcze, które w najbliższym czasie będą się dalej, dynamicznie rozwijać. W obliczu postępującej projektyzacji organizacji i ekosystemów gospodarczych połączenie tych nurtów badawczych wydaje się interesującym i uzasadnionym wyborem moich dalszych badań naukowych.

POZNAJ MOJĄ DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKĄKorzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji i wszystkich oferowanych usług oraz po to, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.